Avslutade projekt

Modell- och kunskapsuppbyggnad
Interaktiv utbildning inom fukt i betong
Alkalitetsvandring i betong (sjuka hus)
Emissionsmätning av system med limmade DOP-mjukgjorda mattor   
Alkalitetsmätning av golvavjämningsmassa utsatt för påskjutande alkalitet   
Inköpsmodell 
Programutveckling av modellen
Ergo - Index 2 
Ergo - Index 3 
Därför används arbetsmiljöinnovationer - hinder och incitament i adoptionsprocessen 
Inmätning av byggnader
Simulering av byggrobotars arbete, produktionsaspekter - etapp 1. 
Utveckling av armeringsbollen - etapp 1 
Utveckling av armeringsbollen - etapp 2 
Användning av ultraljud i byggbranchen - förstudie 
BESQAB - Utveckling av projekterings- och produktionsmetodik 
Rengöring av verktyg i byggbranschen. 
Najning vid anläggningsarbeten - förstudie 
 
Produktionsmetoder
Alkalisk nedbrytning av golvkomponenter
Byggrobot för spackling och målning
Ultraljudsbilning
Täckmetoder vid vinterbyggnation
Metoder att minska behov av och underlätta "humling" - etapp 1 
Metoder att minska behovet av och underlätta "humling" - etapp 2 
Användning av ultraljud för att ta bort ytskikt 
Oförstörande provning med ultraljud i byggbranschen 
Färgborttagning i tak med ultraljud
Förbättring av arbetsmiljön för anläggningsarmerare 
Utveckling av golvavjämning och punktningssystem.
Byggrobot för spackling och målning
Najning av armeringsjärn - utveckling av förslag på metoder att sammanbinda armering. 
Hjälpmedel vid utförande av fall vid golvbrunnar 
Anpassning av metoder och verktyg till anställda i byggbranchen med olika fysiska förutsättningar - etapp 1
Anpassning av metoder och verktyg till anställda i byggbranchen med olika fysiska förutsättningar - etapp 2
Utveckling av mur- och putsmetoder - en förbättrad arbetsmiljö
Utveckling av nytt putsproduktionssystem 
Flerfunktionell fjärrmanövrerad utrustning för bearbetning av främst betong 
Tre metoder att sammanställa armeringsjärn - ett flexibelt system 
Samordnade installationer i tak med ingjutningsskena 
Gemensam infästning i tak - etapp 1 
Gemensam infästning i tak - etapp 2 
Utveckling av metodik för utläggning av gjutasfalt 
Effektivt byggande - med kort torktid för betongen 
JM Sticklingehöjden - Ergonomisk jämförelse mellan platsbygge och prefabbygge 
Robotstöd till arbetsmiljömässigt besvärliga byggarbeten 
Måleribranchens nyckelpärm - verktygsbärare 
Borttagning av färg på träfasader
Optimal ombyggnad av stammar och badrum
 
Ergonomi- och organisationsanalyser
Arbete över axelhöjd 
Arbetsplatsprogram för MANAB 
Arbetsmiljöanalys BPA Byggservice AB 
Arbetsmiljöanalys BPA Måleri AB 
Utvärdering av arbetslivfondsprojekt för små och medelstora företag i byggbranchen 
25-kg:s-projektet 
Q-analys för Eric Andersson AB 
 
Information
Kurs i arbetsmiljömanagement för chefer 
Utveckling av informationsmaterial till byggbranchen 
Fukt i betong 
De absolut bästa
Organiserande av en FoU-grupp för små och medelstora företag inom byggbranschen i Stockholm