25-kg:s-projektet. 

Institutionen/BELAB i samarbete med Byggnads AB ABACUS, Stockholms Byggmästareförening samt Arbetslivsfonden, mars. 94.

Tunga och besvärliga lyft är ett av många problem som byggarbetsplatsen ställs inför. Målet med detta arbetsmiljöprojekt har varit:

* Att förbjuda alla lyft över 25 kg på en arbetsplats.

* Att när ett problem uppstår, lösa detta tillsammans med de anställda samt att arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika problemen. 

Detta arbetssätt har visat sig ge en mängd positiva effekter. Den fysiska arbetsbelastningen har minskat avsevärt genom att man med de framtagna systemen har kunnat hantera material från lager till arbetsställe och från arbetsställe till sopcontainer utan lyft över 25 kg. Detta hanteringssätt har, förutom att arbetsbelastningen har minskat, givit även positiva produktionekonomiska effekter.

Den ökade informationsinsatsen till alla på arbetsplatsen samt alla yrkesgruppers deltagande i planeringen inför byggstart har medfört att produktionen har kunnat genomföras med ett minskat antal störningar. Det ökade deltagandet i planering och beredning medför ett större engagemang hos den enskilde arbetstagaren, vilket leder till ett kvalitetsmässigt bättre utförande av arbetet.