Alkalisk nedbrytning av golvkomponenter

För att komma till rätta med problemen med emissioner från golvsystem krävs att det grundläggande samspelet mellan ingående material kartläggs. I dagsläget läggs ett stort arbete ned på att studera de emissioner som olika kombinationer av material ger. Det primära syftet med detta projekt var att kartlägga hur olika alkalinivåer i kombination med olika relativa fuktigheter och temperaturer påverkar nedbrytningen av golvkomponenter. I projektet togs en metod fram att skapa erfoderlig miljö vilken möjliggjorde mätning av samlagringsemissioner. Studien visade att både alkali och fukt är parametrar som påverkar nedbrytningen av delkomponenter. Genom att utöka försöken till ett större antal delkomponenter kommer en mer heltäckande bild att kunna ges.

Följande resultat går att utläsa från projeket.

  • Det går att skapa en artificiell miljö som ur fukt och alkalitetssynpunkt motsvarar den som råder på en betongyta.
  • Fukt och alkalinivåerna påverkar nedbrytningen av vissa ingående komponenter.
  • Delkomponenterna uppvisar kraftigt varierande motståndskraft mot fukt/alkalisk nedbrytning.

En större studie bör göras med fler ingående komponenter och alkalinivåer.