Förbättring av arbetsmiljön för anläggningsarmerare

Endast en bråkdel av anläggningsarmerarna är yrkesaktiva fram till pensioneringen. En stor del drabbas av belastningsskador i arbetet. I projektet har olika arbetsmoment studerats och kritiska arbetsmoment har identifierats. Ett stort problem är belastningsskador vid najning av armeringsjärn. För att komma till rätta med detta har en grundlig kartläggning gjorts av befintliga najningsutrustningar. Vi fann att det i dag finns mycket bra hjälpmedel att tillgå och att stor kraft bör inriktas på att upplysa företagen om befintliga lösningar.

Armerarna ansåg vidare att det största arbetsmiljöproblemet är tunga manuella lyft av armeringsjärn. Ett flertal metoder för att reducera detta arbetsmoment kommer att redovisas i rapporten.

Projektet har finansierats av arbetsmiljöfonden, i projektet har personer från BPA (PEAB) medverkat