Tre metoder att sammanbinda armeringsjärn - ett flexibelt system. 

Institutionen/BELAB i samarbete med BPA Bygg AB, Danex AB, AB Distansteknik, ALF i Stockholms län, BFR samt SBUF, dec. 93. 

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla, prova och utvärdera de tre metoderna för sammanbindning av armeringsjärn, som föreslagits i rapporten "Najning av armeringsjärn - utveckling av förslag på metoder att sammanbinda armering". De tre metoderna är; kloss på band, buntbandsmaskin och najfix. För de två första metoderna har målsättningen uppfyllts.

Med kloss på band får man distansering och fixering av underkantsarmering på valv och vägg. Metoden är främst framtagen för lösjärn, men kan även användas på nät. Buntbandsmaskinen ersätter najning för järn med upp till 16 mm diameter. Med buntbandsmaskinen slipper man den ofördelaktiga najningen. Den kan användas på valv och vägg för alla typer av armering, då det finns distans till formen. Den kan även användas av elektriker vid najning av deras plaströr på valv, vilket uppskattats av de elektriker som provat metoden.

Resultaten från projektet visar att de två metoderna både är ergonomiskt och kvalitetsmässigt bättre än de traditionella metoder som de jämförts med. De kompletterar dessutom varandra och utgör ett flexibelt system för sammanbindning av armeringsjärn. Resultaten visar också att de är konkurrenskraftiga ur produktionsekonomisk synvinkel. Tidsåtgången reduceras med 30 - 50%.