Arbete över axelhöjd.

Bo Glimskär, Linda Orrenius Rose, SIAB, Arbetsmiljöfonden, sep. 92. 

Många arbetsmoment i byggbranschen medför arbete med armarna över axelplanet, vilket i sin tur leder till besvär och skador på nacke, skuldra, axel och arm, speciellt då sådant arbete utförs repetitivt under en längre period. Målsättningen med detta projekt kan delas upp i tre delar: 

1. Att kartlägga vilka arbetsmoment som medför arbete med armarna över axlarna och göra en prioritering av vilka av dessa som det är mest angeläget att förändra. 

2. Att undersöka vilka hjälpmedel och verktyg som idag finns på marknaden för att underlätta, eller helt eliminera, arbetsmoment över axelhöjd. Dessutom att i den mån det finns hjälpmedel, men dessa inte används, finna orsaker till att de inte används i större utsträckning än vad som förekommer idag.

3. Att föreslå förändringar som underlättar, eller helt eliminerar, arbetsmoment där arbetet måste utföras med armarna över axelplanet. 

Projektresultatet visar att det framförallt är installationsarbeten i tak som medför mycket och svårt arbete med armarna över axelhöjd. Man föreslår i rapporten ett flertal förändringar på olika nivåer för att minska arbete med armarna över axelhöjd. Ett förslag är att en samordnare för installationsarbeten skall utses, vilken bör ha befogenhet och resurser att samordna installationsprojekteringarna. Man skulle genom denna samordning kunna uppnå avsevärda förbättringar i produktionsekonomin. Andra förslag är att systematiskt minska mängden arbete över axelhöjd, utveckling av nya verktyg och metoder samt att information och utbildning av såväl projektörer som byggnadsarbetare skulle kunna medföra en bättre arbetssituation.