BESQAB - Utveckling av projekterings- och produktionsmetodik. 

Institutionen/BELAB i samarbete med BESQAB och Arbetslivsfonden, mars 95.

1990 initierades Åkerbyparken av Täby kommun för seniorbostäder. Projektet genomfördes av BESQAB i samarbete med SIAB och berörde samtliga verksamma på arbetsplatsen och i projekteringen. Projektets målsättning har varit att genom en utvecklad projektering och planering förebygga att arbetssituationer som kan leda till förslitningsskador inte uppkommer.

Genom att särskilt beakta dessa frågor i alla skeden av byggobjektets genomförande har man skapat förutsättningar för minskade förslitningsskador i branschen samt även skapat en bättre produktionsekonomi.