Emissionsmätning av system med limmade DOP-mjukgjorda mattor

Bakgrund

För att komma till rätta med problemen med emissioner från golvsystem krävs att det grundläggande samspelet mellan ingående material kartläggs. I dagsläget läggs ett stort arbete ned på att studera de emissioner som olika kombinationer av material ger.

En viktig del av de faktorer som påverkar ett golvs emissionsmängd till rumsluften härrör från vilka ingående material som golvet är uppbyggt av ( Fig. 1). Det är faktorer som betongens sammansättning, val av primer och golvavjämningsmassa, vilket lim som läggs och val av matta. För alla ingående material finns det ett flertal olika märken och kvaliteter. Det går att välja betonger som har olika porositet, sedimenterar olika mycket, har olika silikahalt och olika alkalimängd i porvattnet.

Vad det gäller primer finns det ett flertal olika märken tillgängliga, vilka med största sannolikhet fungerar på olika sätt när det gäller att hindra transport av fukt och alkalitet. Vad det gäller avjämningsmassorna är materialen baserade på olika recepturer. En del är baserade på aluminatcement och andra på portlandcement. De innehåller olika ballastmaterial och olika tillsatsmedel.

Till detta kommer andra faktorer såsom relativa fuktighetsnivåer i de ingående materialen och omgivningens temperatur och temperaturgradient.

Som synes är det ett väldigt komplext samspel som avgör vilka emissioner som avges från golvet. För att förstå vad som händer i konstruktionen är det av största intresse att renodla de ingående faktorerna och studera dessa under så kontrollerade förhållanden som möjligt.

Syfte

Det primära syftet med detta projekt är att kartlägga hur ingående alkalinivå i kombination med relativ fuktighet i ett vattenbaserat mattlim påverkar nedbrytningen av nedmigrerade DOP-mjukgörare från matta. 

Metodik

Provningen ska utföras i laboratorium på prover med ett lim vilket är dopat med ammoniak om steg på 0,5 pH-enheter. Försöken skall ske i området pH 8,5 - 12,5 i limmet. Mattan skall vara av standardmodell och innehålla en för PVC-mattor normal mängd DOP-mjukgörare. Limmet skall utsättas för olika relativa fuktighetsnivåer i intervallet 75 - 95%. Mattans ovansida skall i samtliga försök utsättas för 23 grader C och RF 50%.

Emissionsmätning

Mätningen skall vara intriktad på att detektera 2-etylhexanol och butanol.

Projektorganisation

Projektet utförs i samarbete med KTH Inst. för Byggnader och installationer.