Programutveckling av modellen ERGO-INDEX 2

Linda Orrenius Rose, Arbetsmiljöfonden, dec. 92.

I projektet "Ergo-Index 2 - En produktionsekonomisk beskrivning av ergonomiska effekter", har en modell som beskriver arbetssituationers ergonomiska effekter utvecklats. Modellen ger upplysning om en arbetssituations fysiska belastningsgrad och även information om hur stort återhämtningsbehovet efter arbetsmomentet är. 

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla ett dataprogram som gör Ergo-Index 2 modellen lättillgänglig och lättanvänd. Genom att beskriva arbetssituationen i form av arbetsavstånd, arbetshöjd, hur länge arbetsmomentet utförs och hur stor den yttre kraften är, vilken typ av arbete som studeras samt hur stark personen i fråga är, beräknar programmet hur stor den fysiska belastningen är i procent av förmågan. D v s hur mycket man måste anstränga sig i förhållande till sin maximala kapacitet. Programmet beräknar också hur stor produktionstiden är, vilket är summan av den tid det tar att utföra arbetsmomentet (belastningstiden) och den tid det tar för kroppen att återhämta sig så att samma arbetsmoment kan utföras igen (återhämtningstiden). 

Programmet är tänkt som ett verktyg för att kunna ge konkreta underlag vid en diskussion om vilka metoder man bör välja för att utföra ett arbetsmoment. En ergonomiskt sett bättre metod är ofta även ekonomiskt bättre, eftersom produktionstiden blir lägre. Modellen är en metod som möjliggör sådana jämförelser. Tanken är att modellen skall användas redan i projekteringsstadiet, där valet av installationer, byggmetoder etc sker och därmed skapar förutsättningar för ett förbättrat produktionsutförande.