FÄRGBORTTAGNING I TAK MED ULTRALJUD

Bakgrund

Användningen av ultraljudsteknik inom byggbranschen har hittills varit väldigt begränsad. Belab har genomfört tre projekt för att utreda hur tekniken skulle kunna utnyttjas i praktiken, "Användning av ultraljud i byggbranschen", "Farväl till humlan" och "Borttagning av ytskikt med ultraljud". Projekten har visat att ultraljudstekniken har möjlighet att konkurrera med befintlig teknik. Extra intressant visade tekniken vara för borttagning av färg från innertak; Tekniken går att utveckla så att avverkningshastigheten kan fördubblas gentemot traditionell teknik.

Området, färgborttagning på putsade tak, är ett av de högst prioriterade områdena att initiera utveckling kring enligt Målaremästarnas 30-grupp vilka genomfört en identifiering och prioritering av branschens mest angelägna produktionsproblem.

Ultraljud

Ultraljud skapas genom att ett föremål sätts i svängning med över 20 000 svängningar per sekund. Det mänskliga örat klarar då ej av att uppfatta ljudet. Då spetsen på ett verktyg sätts i en så hög svängningstakt kommer bearbetningen med den att bli ljudlös. För att detta ska vara möjligt minskas slaglängden avsevärt. Genom att ultraljudsvibrationerna har så liten slaglängd kommer de alstrade vibrationerna att dämpas bort i gränssnittet mellan maskin och användare, därigenom minskas risken för vibrationsskador.

Ultraljudsutrustningen som användes i de ovan beskrivna projekten var uppbyggd av följande komponenter.

· Generator

· Piezo-elektrisk omvandlare

· Sonotrod

Sonotroden är det verktyg som bearbetar ytan (tex en mejsel). Sonotroden fungerar dessutom som en stämgaffel vilken är avstämd mot en viss frekvens.

Den höga frekvensen gör att energin och därigenom vibrationerna vid ultraljudsbilning kommer att dämpas ut på en kort sträcka vid borttagning av ytskikt. Med traditionell bilning uppstår kraftiga stomljud, vilka fortplantas i hela konstruktionen. Med ultraljud uppkommer inte dessa fenomen. Detta kan vara extra viktigt till exempel på sjukhus där patienter ofta upplever det som oerhört störande med buller och vibrationer vid renoveringar och ombyggnadsarbeten. 

Ett flertal undersökningar har undersökt huruvida ultraljud är skadligt för människan eller inte. Ingen av alla dessa studier har funnit något belägg för att människokroppen påverkas negativt av ultraljud. Dessa undersökningar är gjorda relativt kontinuerligt under de senaste 60 åren. Skaderiskerna av att arbeta i en miljö med ultraljud får därför anses vara ytterst ringa för att inte säga obefintliga.

Borttagning av färg från tak

En stor del av det gamla flerbostadshusbeståndet har målade innertak. Färgen är i merparten av fastigheterna applicerad på en putsad betongyta. Vid renovering av dessa är det viktigt att all färg tas bort, annars är risken stor att den nya "färgen" spricker eller lossnar. I dagsläget är det ett mycket ansträngande arbete att ta bort gammal färg. Försöken med ultraljud för att utveckla detta arbetsområde gav ett mycket positivt resultat. Ultraljudsmejseln fungerade som en hyvel, och hyvlade bort färgen från taket. Tekniken har en potential att öka avverkningshastigheten till det dubbla per mantimme gentemot traditionell teknik. Detta är en stor vinst då största delen av kostnaden för att ta ned färg från tak är personalkostnaden.

Slutsatsen är att tekniken är mycket intressant att fortsätta att utveckla och bör kunna bli kommersiellt användbar. För att tekniken ska nå acceptans hos målarna krävs det dock att kringutrustningen utvecklas. 

Syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla produktionsmetoderna för att ta bort gammal färg från putsade tak. Detta omfattar:

· Pröva olika bredd på sonotroden (mejseln) för optimal avverkningsgrad.

· Utveckla lämpligt stativ för att avlasta målaren (arbetsbelastningen).

· Integrera dammsugutrustning för att ta hand om det rivna materialet.

· Utvärdera den färdiga produktionsmetoden på ett fullskaleobjekt.

Genomförande

Projektet inleds med en utvärdering av vilken bredd på sonotroden som är den optimala för rivning av färg på putsade tak. Eftersträvansvärt med hänsyn till produktionskapacitet är naturligtvis en så bred sonotrod som möjligt. Dock försämras åtkomligheten samt risk finns även för att funktionen försämras Detta på grund av att taken inte är tillräckligt plana vilket kan leda till att sonotroden kan börja glida ovanpå färgen på vissa ställen utmed mejselbredden. Dessutom ökar vikten på utrustningen avsevärt vid bredare mejsel eftersom det också kräver en kraftigare generator.

För att uppnå en tillfredsställande arbetsbelastningsnivå på målaren krävs att någon form av hanteringshjälpmedel utvecklas. Även om målsättningen är att utveckla ett så lätt verktyg som möjligt kan inte ett arbete som kräver att man arbetar med armarna över axelhöjd accepteras. Därför kommer olika typer av "stativ" att prövas och vidareutvecklas. Dels kommer "förlängningsstänger" som avlastas i till exempel fanbärarbälten att prövas och dels kommer hjulförsedda stativ att prövas. Även i dessa fall är det av största vikt att utforma stativen så lätta och smidiga som möjligt eftersom arbetsplatserna kan vara svårtillgängliga.

För att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt kommer verktyget att kappslas in och förses med dammsugsutrustning för att minimera dammspridningen.

Hela produktionssystemet kommer att utvärderas såväl produktionsekonomiskt som ergonomiskt på ett fullskaleprojekt. Utvärderingen kommer att genomföras som en jämförande studie gentemot traditionell metod.

Organisation

Projektet kommer att genomföras av BELAB i samarbete med utvecklingsgruppen och med Ulf Skolling som projektledare. Ansvarig för konstruktion och tillverkning kommer Danex AB att vara. Till projektet knyts "Målaremästarnas utvecklingsgrupp" som fungerar som referensgrupp för projektet samt bidrar till att hitta objekt för fullskaletesterna samt till att sprida resultaten från projektet.