ORGANISERANDE AV EN FoU-GRUPP FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INOM BYGGBRANSCHEN I STOCKHOLM

Bakgrund

Inom alla branscher inkl byggbranschen ställer man stora förhoppningar till forskning och utveckling som en grundmedicin för en bättre samhällsekonomi. Företagen inom byggnadsindustrin utgörs av ett fåtal stora företag med ekonomiska resurser att själva bedriva en aktiv FoU och ett stort antal små och medelstora företag som saknar dessa resurser. I sig finns det möjligheter för dessa företag att få en delfinansiering av FoU-insatser via exempelvis BFR, SBUF mfl men de flesta små och medelstora företag saknar kompetens/personal att genomföra dylika satsningar om än med ekonomiskt stöd.

Insikten om behovet av utveckling hos dessa företag vinner successivt allt högre förståelse inom byggbranschens olika sektorer. En egen ökad förståelse av utvecklingsbehovet medför också ett ökat intresse att ta del av den forskning som sker vid bl a institut och högskolor.

Med detta som utgångspunkt har ett uttalat intresse och behov noterats för att organisera en lokal FoU-grupp i Stockholm på liknande sätt som de grupper som driver FoU-Syd, FoU-Väst etc. På detta sätt kan kontakter skapas mellan de små och medelstora byggföretagen och tekniska högskolor, i de fall så krävs kan KTH-Haninge tjäna som en ingång till Kungliga tekniska högskolan - KTH.

Syfte

Syftet med detta projekt är att stimulera FoU-verksamhet i små och medelstora byggföretag. Detta arbete skall bedrivas i samverkan med BFR, SBUF, KTH-Haninge, BELAB etc. Målsättningen är att initiera en FoU-grupp och att sammansätta gruppen på ett sådant sätt att hela byggprocessen täcks in, allt ifrån beställare till förvaltare.

Projektinriktning

Projektens inriktning skall leda till positiva förbättringar för de deltagande företagen och branschen. Detta innebär att projekten kan spegla frågor av mera övergripande karaktär till mindre, dagliga spörsmål. Erfarenheter från andra utvecklingsaktiviteter visar att det är viktigt att finna ett lämpligt antal intressanta startprojekt. Dessa projekt bör vara av karaktären, konkreta och ge lätt mätbara resultat.

I de inledande sammanträdena med grundstommen till FoU-gruppen har en prioritering av intressanta utvecklingsområden genomförts. Nedan följer en uppräkning av områden som gruppen funnit intressanta att arbeta vidare med.

· Upphandlingsformer för ett effektivare samarbete mellan olika entreprenader/entreprenörer.

· Hur skapa ett system i byggprocessen i vilken alla inblandade aktörer ansvarar för helheten och samtidigt tar del av vinst/risk.

· Kartlägga brister avseende bygg- och fastighetsrelaterade "mjukvaror" som beställaren/byggherren anser vara av vikt och som denne kan tänka sig betala för. 

· Dokumentation efter genomförd entreprenad. Vilken information om fastigheten och dess beståndsdelar kommer vi att behöva om 20 år när vi skall underhålla eller ändra?

· Elektronisk dagbok för tidrapportering, lönerutiner och uppföljning av arbetstimmar.

· Utveckling av produktionsmetoderna framförallt vid ROT-arbeten.

· Utveckling av maskiner och material

Ur denna områdeslista kommer något eller några projekt att initieras. Listan kommer att kontinuerligt uppdateras och omprioriteras, vartefter behoven förändras.

Organisation

För att nå de uppställda målen kommer en grupp att bildas med nedanstående personer. Denna grupp kommer efterhand att kompletteras med ytterligare intresserade personer/företag med olika funktioner i byggprocessen. Kopplingen till KTH-Haninge innebär att delar av eller hela projekt kan formuleras som examensarbeten. På detta sätt kan de nödvändiga personella resurserna för att bedriva utvecklingsarbete tillgodoses samtidigt som eleverna får en kontakt med branschen/företagen och på det sättet få arbeta med verklighetsnära uppgifter.

Gruppens sammansättning:

Person

Företag / Organisation

Michael Bogren  Abacus 
Bo Glimskär  Belab 
Mårten Hansén  Besqab 
Anders Larsson  BJ-Byggteknik 
Ahti Lemminkäinen  Rehab Construction 
Folke Wancke  SABO 
Per-Åke Engvall  KTH-Haninge 
Håkan From  KTH-Haninge 

Förutsättningarna för att lyckas i detta FoU-arbete är dels att deltagarna i gruppen har ett genuint intresse av utveckling samt dels att det arbete som kommer att utföras anknyter till problem som företagen själva har, eftersom företagen själva skall vara idégivare och pådrivare.