Fukt i Betong

Institutionen/BELAB i samarbete med JM, NCC samt SKANSKA, jan. 95. 

Projektet har syftat till att tillgodose entreperenörens behov av kunskap med avseende på byggfuktsproblematiken vid användandet av betong i bostadshus. 

Undersökningar har genomförts bland ett tiotal projektörer vilka är frekvent anlitade av JM, SKANSKA och NCC. Detta för att utröna kunskapsnivån hos projektörerna med avseende på byggfukt. Undersökningen ligger som grund för framtagandet av den kunskapsbank som innehåller tillgänglig information om dels byggfukt generellt, dels om specifika projekt, vilka behandlar olika byggfuktproblem.

Det har tagits fram en lathund för dimensionering av torktider, som ska fungera som ett enkelt hjälpmedel för entreprenörerna och konstruktörerna, så att man skall kunna kontrollera om uttorkningstiderna är rimliga.

Ett förslag till att bygga upp den fukttekniska kompetensen är att de stora entreprenadföretagen samordnar sina resurser och bildar en gemensam grupp. Denna grupp skall ha tillgång till företagens material om fuktskadade hus, eftersom tendensen är att samma problem uppstår för alla entreprenörer.