Hjälpmedel vid utförande av fall vid golvbrunnar

Magnus Jansson, BFR, GM Teknik, okt. 92 [R21:1993].

Målsättningen med projektet har varit att utveckla, tillverka och utprova ett hjälpmedel med vars hjälp ett lokalfall mot en golvbrunn kan skapas vid golvläggning med avjämningsmassa. Syftet har vidare varit att utvärdera dels den teknik som används idag för att skapa ett sådant fall, dels den teknik som det utvecklade hjälpmedlet innebär. Utvärderingen har avsett funktionalitet, produktionsteknik, produktionsekonomi, kvalitet och framförallt arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Resultatet från projektet är mycket gott. Det utvecklade hjälpmedlets konstruktion innebär att en inspänningsanordning trycks fast mot brunnens insida, varvid hjälpmedlet sätts fast samtidigt som brunnen tätas så att avjämningsmassa ej kan rinna ned. En plastform som är fäst vid inspänningsanordningen medför att en lutning (ett fall) mot golvbrunnen fås automatiskt då avjämningsmassan pumpas ut och rinner in under plastformen. Då massan hårdnat kan hjälpmedlet tas bort och det föreskrivna fallet mot brunnen har därmed åstadkommits.

Utvärderingen visar att hjälpmedlet medför stora ekonomiska, tidsmässiga, kvalitativa och arbetsmiljömässiga vinster. Det slitsamma arbetet att manuellt skrapa fram ett fall undviks, materialspillet minskar och exakt den lutning som föreskrivits fås mot golvbrunnen.