INMÄTNING AV BYGGNADER

Från lasermätningar till CAD-modell

Bakgrund

CAD-system som projekteringsverktyg används idag av så gott som samtliga konsulter och entreprenörer. I de flesta byggprojekt utnyttjar man inmätta punkter i form av gränser, byggnader, vägar, träd m.m. Det kan vara vid ombyggnader där man behöver de exakta punkterna för anslutningar och inmonteringar av fönster, dörrar och liknande eller vid nybyggnation där man vill mäta in de verkliga lägena för väggar m.m.

Också i förvaltningsarbetet använder många fastighetsbolag digitala ritningar för att hålla reda på areor och andra relevanta geometriska data.

Idag sker dessa inmätningar av speciella företag som först mäter in de polygonpunkter som finns i omgivningen och sedan lägger ut punkter som behövs i projektets omedlbara närhet. Därefter mäter de in de punkter som projektörer och entreprenörer bedömer att de behöver för sina respektive arbeten.

Tanken med detta projekt är att möjliggöra inmätningen av detaljpunkter för projektörerna själva, d.v.s de som vet vad de behöver för sitt arbete. De är i första hand intresserade av att mäta in objekt, d.v.s väggar, fönster, pelare och liknande. Tänkbara tillämpningar är inmätning för projektering, relationshandlingar och dokumentation av skador o.dyl. Med en utrustning bestående av laser och dator är detta möjligt att klara av för en person. I detta projekt har teknik och utrustning som tagits fram i BFR-projekt rörande spacklingsroboten (Glimskär 1995) använts och vidareutvecklats.

Sammanfattning

Denna rapport är en förstudie av möjligheterna att från avståndsmätningar med laser finna geometriska primitiver till CAD modeller av byggnader. Behov av geometrisk information finns bl.a vid ombyggnation i bostäder, kontor, fabrikslokaler m.m där slutanvändare är byggentreprenörer, fastighetskonsulter, försäkringsbolag m.fl. Liknande behov finns också vid anläggningsarbeten. Rapporten tar upp laserteknologi genom ett antal illustrativa mätningar samt refererar till nödvändiga algoritmer för att extrahera CAD-modellens geometriska element.

Ett flertal mätserier redovisas liksom systematiska fel och upplösning. Väggar kan bestämmas med mycket hög tillförlitlighet. Inklusive kalibreringsfel m.m är avståndsfelen < 1 cm och riktningsfelen < 0,50. Med laser som mäter ± 0,5 cm kan man se krokigheten hos väggar. Vid användning av geometriska modeller och smal laserstråle kan dörrar och fönster mätas in "nästan automatiskt". Värmeelement kan hittas automatiskt och spiraltrappor ger mycket illustrativa mätningar. Installationer kan mätas in med manuell specificering och interaktiv styrning.

Utrustningen som användes vid försöken är relativt dyr. En moduluppbyggd utrustning kommer att få lägre pris genom att den också löser helt andra tillämpningar.

Färgkodade avståndsmätningar från spiraltrappa och 3600 panoramascan av rum med glasdörrar. Rummets avståndsmätningar har överlagrats på befintlig CAD-ritning.