JM Sticklingehöjden - Ergonomisk jämförelse mellan platsbygge och prefabbygge

Institutionen/BELAB på uppdrag av JM, feb. 95.

Uppdraget omfattade en jämförande ergonomisk studie av de två produktionsmetoderna prefabmontage och konventionellt platsbyggda flerbostadshus.

Studien omfattade stombyggnation och stomkompletteringsarbeten fram till färdigt våningsplan och omfattar samtliga yrkesgrupper som berörs av dessa arbeten.

De slutsatser som kan dras ur den genomförda analysen av de två olika produktionssystemen är att belastningsnivåerna i stort inte skiljer sig nämvärt. Båda produktionssystemen har arbetsmoment som genererar höga belastningsnivåer på byggarbetsplatsen. Den stora skillnaden är tidsomfattningen på arbetsmomenten. Prefab-systemet har arbetsmoment som genererar belastningsnivåer likvärdiga det platsbyggda alternativet dock är tidsomfattningen endast en tredjedel av motsvarande platsbyggd byggdel. 

Tas däremot också tillverkningen av elementen i fabrik med i jämförelsen blir den totala tidsomfattningen för de båda systemen likvärdig.

För den enskilde individen är variationen i arbetet viktig så att man inte arbetar med en ensidig belastning under lång tid. Om man jämför de båda produktionssystemen och det arbete som utförs på byggarbetsplatsen kan konstateras att även om prefab-montaget går betydligt snabbare så är arbetsmomenten mera ensidiga. För den enskilde individen innebär detta att risken för förslitningsskador är mycket stor eftersom han arbetar med samma arbetsmoment i princip varje dag, oavsett hur lång tid det tar att montera ett specifikt objekt.

Medan betongarbetaren vid det platsbyggda produktionssystemet i vissa skeden av produktionen kan ha ännu tyngre arbetsmoment kan han i andra skeden av produktionen ha en annan typ av arbetsmoment som inte är fullt lika belastande eller åtminstonne inte påverkar samma kroppsdel.

Slutsatserna av detta resonemang är att båda produktionssystemen vad gäller arbetet på byggarbetsplatsen genererar höga belastningar. Belastningsnivåerna och det ensidiga arbetet medför att montören/byggnadsarbetaren löper en stor risk att få förslitningsskador vilket kan leda till en förtidspensionering. Skillnaderna i belastningsnivåerna är för små för att man ska kunna säga att det ena produktionssystemet är att föredra framför det andra ur ergonomisk synpunkt.