Inköpsmodell vid import av byggmaterial

Magnus Jansson, BFR, dec. 92 [R39:1993].

Projektet har varit en förstudie med målsättningen att upprätta en noggrann kravspecifikation för en generell datoriserad kalkyl- och inköpsmodell för byggnadsmaterial. Modellen bygger på de framtida förutsättningarna i ett integrerat Europa, d v s gemensamma regler, normer, krav och nomenklatur samt fri handel. Syftet har vidare varit att undersöka och specificera på vilka olika sätt denna modell kan underlätta olika typer av produktionsuppföljning samt undersöka i vilken utsträckning modellen kan medverka till en större samverkan mellan inköp och produktion. Grundtanken är att systemet skall utnyttja informationen från olika databaser i mycket stor omfattning och en viktig del i förstudien har varit att kartlägga de olika varudatabaser och andra databaser som finns i Sverige och Europa.

Det datoriserade system för importkalkylering och inköp som föreslås i rapporten har som grundkrav att vara mycket enkelt att använda, att vara mycket överskådligt och tillåta mer eller mindre samtidig behandling av alla i processen ingående problem. Detta innebär att vanlig PC skall kunna användas, att systemet skall fungera på de mest användarvänliga operativsystemen med grafiskt gränssnitt och att kalkylering i stor omfattning skall vara självinstruerande.

I rapporten beskrivs två modeller. En modell för det informationsinsamlande och informationsutbyte som krävs för kalkyl- och inköpsförfarandet, och en modell för hur bearbetning av detta informationsutbyte i ett datorsystem kan gå till. Målet är att med hjälp av ett inköpssystem nå en optimal materialadministration hela vägen från inköpsstället till montagestället på arbetsplatsen, samtidigt som kostnaderna för materialen och dess hantering kan minimeras.