Därför används arbetsmiljöinnovationer - hinder och incitament i adoptionsprocessen

Roland Andersson, BFR, juni 93 [R54:1993].

Roland A. har tidigare gjort två studier av produktutvecklingsfasen. Detta är den tredje avseende den sista fasen i processen; från produktens lansering och använding på byggmarknaden i Sverige.

Syftet med denna studie var att i en experimentell ansats validera betydelsen av tillgänglighet av produkten för efterfrågan, provanvändning och adoption, genom att öka både elektrikerns beslutsfrihet (att ta "hem" produkten) och fysiska närhet till produkten (att den finns på plats) vid behovet. Vidare var syftet att få ett utökat underlag för jämförelser i bakgrundsituationen mellan användare och icke användare. Studien genomfördes utifrån slutanvändarens perspektiv.

Resultatet bekräftar tillgänglighetens betydelse för ett adoptivt beteende. När behovet uppstår, räcker det alltså inte bara med att man har allmän kännedom om produkten för att man ska övertalas att använda den, utan produktens tillgänglighet är viktig, då man genom användning lättare kan anamma produkten. 

Resultatet är praktiskt användbart vid introduktion av arbetsmiljöinnovationer på främst byggarbetsplatser, genom att "peka på" faktorer som är väsentliga med avseende på senare användning och adoption och därmed också på en effektiv inriktning av marknadsföring och information.