Utveckling av mur- och putsmetoder - en förbättrad arbetsmiljö

Bo Glimskär, BFR, aug. 94.

Ett ökat intresse för byggande med murade konstruktioner kan konstateras framförallt ur kvalitets- och driftssynpunkt, vilket leder till minskade underhållskostnader. Därför är det nödvändigt att arbetsmetoderna utvecklas. Murning och putsarbeten anses vara ett av de tyngsta och mest slitsamma arbetsmomenten i byggbranschen. Arbetet innehåller tunga materialtransporter, tung maskinell utrustning och belastande arbetsställningar. Både statisk och dynamisk belastning förekommer och då framförallt på nacke och skulderpartier samt armar.

Projektet har haft som målsättning att vidareutveckla arbetsredskapen för utläggning av murfog, avjämna den putsade ytan och utföra slutfinishen av ytan samt att utvärdera den utvecklade arbetsmetodiken ergonomiskt och produktionsekonomiskt.

Projektet har resulterat i nya prototyper på arbetsredskap som visar att det tunga traditionella arbetet med att mura och putsa fasader och innerväggar kan avsevärt underlättas. De ergonomiska och produktionsekonomiska utvärderingar, som varit möjliga att genomföra, visar att en förbättrad arbetsmiljö också medför en högre produktivitet och därmed en förbättrad produktionsekonomi.