Utveckling av nytt putsproduktionssystem

Institutionen/BELAB i samarbete med OPUS Mur & Puts AB, Stråbruken AB samt SBUF, mars. 92.

Putsning av fasader är ett arbete som är mycket fysiskt ansträngande, framförallt hanteringen av putsslangen. Dessutom är etablering och ometablering av utrustning ett tidskrävande arbete.

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram en fullskaleprototyp på ett nytt produktionssystem för putsning av fasader med kraven att det manuella arbetet skulle underlättas samtidigt som utrustningen skulle bli enklare och mera rationell att etablera respektive ometablera.

Projektet har resulterat i ett system där utrustningen har koncentrerats till en specialgjord container som är isolerad, försedd med uppvärmning, elcentral och belysning. Det manuella arbetet har underlättats genom att använda slangar med klenare dimension samt att muraren använder en specialkonstruerad bärsele för hantering av putsslangen.