Transaktionskostnader i byggbranschen -etapp2

"Egenföretagarutskottet" inom Stockholms Byggmästareförening har i ett tidigare projekt "Transaktionskostnader i byggprocessen" undersökt möjligheterna till att hitta modeller för ett förändrat arbetssätt mellan små och medelstora företag i byggprocessen. Grunden för att skapa sådana modeller är att man kan hitta områden där ett förändrat arbetssätt kan minska kostnaderna och skapa en rationell byggproduktion. Situationen för de mindre och medelstora företagen är ofta hårt pressad vilket påverkar deras möjligheter att avsätta resurser för att bedriva ett konstruktivt utvecklingsarbete som bidrar till överlevnad och därigenom bibehållen mångfald i syfte att tillfredsställa marknadens behov. Många i branschen upplever att samarbetet mellan parterna i byggprocessen bör kunna förbättras till gagn för såväl kund/beställare, kvalitet som för företagens egen lönsamhet. Ett förändrat arbetssätt skulle kunna ge möjligheter till att ändra på en konservativ bransch och få den att tänka på byggandet mer som en industriell process. Idag är det allt för många aktörer som var och en optimerar sin egen insats och lönsamhet, med åtföljande transaktionskostnader och suboptimeringar, som är mycket långt ifrån att fokusera på kundens bästa. Projektet har haft som mål att identifiera och kvantifiera vilka transaktions-kostnader som uppstår i byggprocessens olika skeden detta har i huvudsak genomförts i form av intervjuer med de olika aktörerna kring nyligen genomförda objekt. Resultaten från intervjuerna visar att mycket tid läggs ned på "onödigt" arbete på grund av att dagens upphandlingsformer innebär att förtroende och samarbetsvilja inte uppmuntras. Snarare strävar man efter att undanhålla information och hitta kryphål i avtalen. Dock är samtliga rörande eniga om att samarbetet måste uppmuntras och förtroendet för varandra öka. Resultaten från intervjuundersökningen visar att transaktionskostnadernas andel av den totala produktionsvolymen (summan av bygginvesteringar och underhåll av byggnader, vägar och anläggningar) i byggbranschen i Sverige (185 miljarder kronor, 1997) ligger någonstans mellan 5 - 10%. Detta innebär att den totala volymen transaktionskostnader ligger mellan 9,25 - 18,5 miljarder kronor.

Syfte

Syftet med denna fortsättningsetapp är att,

  • komplettera den tidigare genomförda undersökningen med intervjuer med några beställare och projektörer för att få en heltäckande beskrivning av transaktionskostnaderna även utanför "entreprenörledet".
  • genomföra ett seminarium på Stockholms Byggmästareförening med representanter från byggprocessens olika aktörer där målet är att informera om transaktionskostnadernas omfattning och fördelning samt att diskutera olika "nya" samarbetsformer för en reducerad byggkostnad.