Användning av ultraljud i byggbranschen - förstudie

Institutionen/BELAB i samarbete med SIAB Bygg AB, Danex AB, Arbetslivsfonden i Södermanlands län samt SBUF, maj 94. 

Målsättningen med detta projekt har varit att finna tillämpningar av ultraljudstekniken i byggbranschen och välja ut sådana som bedöms ha de bästa förutsättningarna att bli ergonomiskt, produktionsekonomiskt bra, användarvänliga samt som medför bra kvalitet på arbetet.

Projektet har genomfört ett utvecklingsseminarium, där 96 idéer genererades på hur man skulle kunna tänkas använda ultraljudstekniken i byggbranschen. Ett efterföljande utvärderingsseminarium har också hållits för att kritiskt bedöma och välja ut ett antal idéer. Sammanfattningsvis kan sägas att idéerna har delats upp i fem grupper; oförstörande provning, mekanisk bearbetning genom bad, mekanisk bearbetning genom mejsling, limning samt dammseparation.

BELAB planerar att genomföra ett eller flera fortsättningsprojekt, där tanken är att genomföra och pröva de olika idéområdena.