Anpassning av metoder och verktyg till anställda i byggbranschen med olika fysiska förutsättningar - etapp 1

Linda Orrenius Rose, Bygghälsans Forskningsstiftelse, BFR, Elektriska Arbetsgivareföreningen, aug. 94.

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla förslag på anpassning av metoder och verktyg till främst elektriker med olika fysiska förutsättningar. Bakgrunden är att personer med t ex små händer har svårt att utföra arbetet på ett bra sätt om de har för stora arbetsverktyg och omvänt personer med stora händer kan ej hantera små verktyg. Belastningen blir hög i onödan.

Ett utvecklingsseminarium har genomförts i syfte att komma fram till förslag på metoder och verktyg som skulle underlätta arbetet för elektriker. Över 80 idéer genererades, vilka sedan har bearbetats och utvärderats. De som bedömdes som mest angelägna och intressanta behandlas i rapporten. Idéerna handlar dels om att sprida information om verktyg, metoder, material och hjälpmedel till berörda, dels om utveckling av verktyg etc för att förbättra arbetsmiljön. Dessutom ges ett antal rekommendationer hur man bör utföra arbetet för att minska belastningen.